BAS Бухгалтерія. Базова версія

Ціна: 2 240 грн.Функціональні можливості
Програмний продукт "BAS Бухгалтерія. Базова версія" включає технологічну платформу і конфігурацію (прикладне рішення) "BAS Бухгалтерія". Правила ведення обліку налаштовані саме в конфігурації. "BAS Бухгалтерія" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.
Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. "BAS Бухгалтерія" забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. До складу "BAS Бухгалтерії" включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Облік "від документа" і типові операції
Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів в конфігурацію, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій
За допомогою "BAS Бухгалтерії" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час "BAS Бухгалтерія" надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо господарська діяльність цих організацій тісно зв'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Облік матеріально-виробничих запасів
Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П (С) БО 9 "Запаси" і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:
 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).
Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік
По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності. В "Бухгалтерії 8" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Облік торговельних операцій
Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздрібі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами. Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику. У "Бухгалтерії 8" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік комісійної торгівлі
Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою
Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових і безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові та сумові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П (С) БО 7 "Основні засоби", П (С) БО 8 «Нематеріальні активи», П (С) БО 9 "Запаси". Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації. Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів
Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат
Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П (С) БО 16 "Витрати". При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:
 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати.
Облік ПДВ
"BAS Бухгалтерія" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них. Облік ПДВ протягом звітного періоду (місяць) ведеться "по відвантаженню", регламентний документ дозволяє в кінці визначити суми податкових зобов'язань і податкового кредиту відповідно до необхідного методу (по першому з подій, по оплаті, по відвантаженню). Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться паралельний бухгалтерському, податковий облік запасів.

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік
У "BAS Бухгалтерії" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству. Автоматизовані:
 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, внескам у фонди соціального страхування). При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:
 • інвалідів;
 • податкових нерезидентів.
Підтримка різних схем оподаткування
У "BAS Бухгалтерії" підтримуються наступні схеми оподаткування:
 • загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток та податку на додану вартість);
 • спрощена система оподаткування:
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.
Податковий облік з податку на прибуток
Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований в конфігурації, його склад і реквізити є частиною пропонованої методики податкового обліку, тобто є визначеним. Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати валові доходи і витрати, запаси, основні засоби і т.д. окремо для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

Спрощена система оподаткування
"BAS Бухгалтерія" дозволяє реєструвати господарські операції, що відносяться до обліку по спрощеній системі оподаткування, в книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку. Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Завершальні операції місяця
Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти
"BAS Бухгалтерія" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Регламентована звітність
У "BAS Бухгалтерію" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів. Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *. Xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Сервісні можливості
"BAS Бухгалтерія" включає наступні сервісні можливості:
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • автоматична перевірка і установка оновлень "Бухгалтерії 8" через Інтернет.
Обмеження базової версії "BAS Бухгалтерія"

"BAS Бухгалтерія. Базова версія" - це однокористувальницька програма для ведення бухгалтерського та податкового обліку та підготовки регламентованої звітності. У порівнянні з версією ПРОФ вона має ряд обмежень:
 • не підтримується ведення обліку по декількох фірмах в одній інформаційній базі; при цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп'ютері;
 • одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;
 • Не підтримується зміна конфігурації, можна застосовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
 • Не підтримується робота у варіанті клієнт-сервер;
 • Не підтримується робота розподілених інформаційних баз;
 • Не підтримується COM-з'єднання і Automation-сервер
Якщо в організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в єдиній інформаційній базі, одночасної роботи декількох користувачів або з'являться інші завдання, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку організація зможе перейти на програму "Бухгалтерія 8" версії ПРОФ , що не має зазначених обмежень. 

Порядок ліцензування та поставки


Програмний продукт "BAS Бухгалтерія. Базова версія" це платформа і конфігурація  "BAS Бухгалтерія" з обмеженнями по функціоналу, описаними вище, і з програмною системою ліцензування.
У комплект поставки входить дистрибутив на компакт-диску, комплект документації, необхідної для роботи з базовою версією, Ліцензійна угода і реєстраційна анкета, конверт з PIN-кодом для отримання електронної ліцензії на використання програми.
У базовій версії застосовується так зване електронне ліцензування продукту з "прив'язкою" програми до конкретного комп'ютера. Ключ апаратного захисту при цьому не поставляється.
Кожен комплект продукту поставляється з унікальним PIN-кодом, прихованим від перегляду. У постачання продукту входить запечатаний конверт з PIN-кодом. PIN -код можна прочитати тільки після розтину конверта.
Для запуску і роботи програми необхідно отримати електронну ліцензію. При першому запуску програми на комп'ютері формується код комп'ютера, який необхідно разом з PIN-кодом повідомити в Центр ліцензування. На підставі PIN-коду та коду комп'ютера, на якому передбачається використовувати програму, Центром ліцензування формується електронна ліцензія - код прив'язки до конкретного комп'ютера.
Отримання ліцензії може бути виконано автоматично, якщо комп'ютер користувача підключений до Інтернету, а також електронною поштою або по телефону. Докладна інструкція по отриманню електронної ліцензії на програму включена в документацію.
У разі зміни конфігурації або заміни комп'ютера можливе отримання до двох резервних ліцензій. Резервні ліцензії можуть отримувати тільки зареєстровані користувачі програми.
Базова версія може працювати тільки в однокористувацькому режимі, тому для цієї версії не можуть використовуватися додаткові ліцензії для розширення кількості робочих місць, а також ліцензія на сервер "Бухгалтерія 8 для України".


Сервісне обслуговування програмного продукту


Зареєстровані користувачі програмного продукту "BAS Бухгалтерія. Базова версія" мають право на безкоштовне отримання оновлень програми та конфігурації, включаючи форми звітності, на сайті підтримки користувачів portal.bas-soft.eu або за допомогою членів САБ.
Звертаємо увагу користувачів, що форми звітності для програми "BAS Бухгалтерія" поставляються тільки разом з конфігурацією або її оновленням і не поставляються окремо, як це було в попередніх версіях програми.
Для отримання додаткової підтримки користувачі базової версії "BAS Бухгалтерія" також можуть придбати підписку на інформаційно-технологічний супровід (ІТС Україна).